Các huấn luyện viên đẳng cấp của DDP GROUP

Tổng Giám Đốc DDP Group - Kiểm toán viên cấp quốc gia Việt Nam (CPA), chứng chỉ Kế toán Quản trị CMA, thẩm định viên về giá cấp quốc gia Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Dung

Phó Tổng Giám Đốc DDP Group - Kiểm toán viên cấp quốc gia Việt Nam (CPA), thẩm định viên về giá cấp quốc gia Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Huyền Phương

Phó Tổng Giám Đốc DDP Group - Kiểm toán viên cấp quốc gia Việt Nam (CPA), thẩm định viên về giá cấp quốc gia Việt Nam.