Huấn luyện doanh nghiệp

Đây là dịch vụ huấn luyện 1:1 (1 coach làm việc với 1 khách hàng) hoặc Group coaching (một coach làm việc với 1 nhóm khách hàng) theo format của DDP Finance coaching nhằm giúp đỡ khách hàng doanh nghiệp đạt tới sự an toàn – tối ưu tài chính doanh nghiệp một cách bài bản và chuyên nghiệp

Huấn luyện tài chính doanh nghiệp gồm các dịch vụ sau:

1) Huấn luyện quản trị tài chính Doanh nghiệp: là dịch vụ giúp phòng kế toán của  Doanh nghiệp tự tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản trị tài chính – kế toán của Doanh nghiệp một cách hiệu quả

2) Tái cấu trúc Doanh nghiệp: là dịch vụ cố vấn các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp

3) Mua bán – sáp nhập: là dịch vụ tư vấn hoặc cố vấn các hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm và làm rõ công việc huấn luyện: tham khảo bài viết DDP Finance Coaching

Copyright © 2020 DDP Finance Coaching. All Rights Reserved.

Call Now